Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

 1. Základné pojmy a ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a GDPR upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri nákupe tovaru na stránke  www.e-umami.sk v sekcii E-shop.

Obchodné meno:           Umami, s.r.o.

Sídlo:                                Nešporova 2518/3, 058 01 Poprad

IČO:                                  17 078 156
DIČ:                                  2020 512 945
IČ DPH:                           SK 2020 512 945

Registrácia:                     OR Okresný súd Prešov,  oddiel Sro, vložka č. 82/P
Kontaktný e-mail:           info@e-umami.sk
Reklamácie:                     info@e-umami.sk
Kontaktný tel. č. :            +421 905 903 910

(ďalej aj „prevádzkovateľ alebo „kupujúci“)

Poznámka: Vážení zákazníci,  týmto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri komunikácii s nami uprednostňovali e-mailovú komunikáciu pred telefonickou. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti bohužiaľ nedokážeme vybavovať všetky telefonické hovory. Na e-mailové otázky sa budeme snažiť odpovedať v pracovné dni vždy maximálne do 24 hodín. Týmto ušetríte veľa nášho času  a Vami objednaný tovar sa k Vám dostane v kratšom čase.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie.

1.2.   Orgán dozoru:

Názov:           Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Sídlo:             Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,   odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.:             051/ 7721 597
fax č.:             051/ 7721 596

e-mail:           http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.3.  Objednávateľ alebo kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala objednávku a doručila ju predávajúcemu. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

1.4  Tovarom je tovar, ktorého zoznam je obsahom elektronického katalógu sortimentu predávajúceho na stránke www.e-umami.sk.

1.5.  E-shop je internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke  www.e-umami.sk  umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.

 1.      Objednávanie tovaru

2.1.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj “objednávka“) kupujúceho a jeho písomného prijatia predávajúcim (ďalej aj „potvrdenie objednávky“).

2.2.  Objednávkou kupujúceho sa rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim z ponuky predávajúceho uvedenej v elektronickom katalógu sortimentu predávajúceho na stránke www.e-umami.sk.

2.3.  Objednávku kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke www.e-umami.sk  vyberie konkrétny tovar, vloží požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka, vyplní kontaktné údaje kupujúceho ako objednávateľa, vrátane adresy doručenia objednaného tovaru ako miesto dodania, spôsob doručenia a spôsob platby a odošle objednávku. V prípade, ak kupujúci požaduje dodať tovar do iného miesta dodania ako je jeho adresa, je kupujúci povinný v objednávke uviesť požadovanú adresu miesta dodania. Objednávka musí obsahovať tiež vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí. Podmienkou uskutočnenia objednávky nie je registrácia kupujúceho do systému.

2.4.  V prípade, ak predávajúci potvrdí objednávku, kupujúci obdrží okamžité spätné potvrdenie o prijatí objednávky telefonicky alebo na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke . Súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky je kópia objednávky, ako aj informácia o spôsobe doručenia.

2.5.  Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia potvrdenia objednávky kupujúcemu. Týmto okamihom vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a kupujúci je povinný tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.6.  Od kúpnej zmluvy možno bez uvedenia dôvodu odstúpiť v lehote najneskôr do 24 hodín od prijatia e-mailu o potvrdení objednávky, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení kúpnej zmluvy je potrebné uviesť kontaktné údaje kupujúceho a identifikáciu objednávky, najmä číslo objednávky, dátum objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú dňom doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

V prípade, ak už kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.7.  Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú dňom doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

V prípade, ak už kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Dodanie tovaru.

3.1.   Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osoby v mieste dodania. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci umožní kupujúcemu s tovarom nakladať a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

3.2.  Tovar predávajúci odosiela Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky alebo na výdajné miesto prostredníctvom Packety. V prípade, ak predávajúci tovar odosiela Slovenskou poštou, k doručeniu tovaru kupujúcemu dochádza spravidla do 3 /troch/ pracovných dní odo dňa odoslania tovaru a v prípade, ak predávajúci tovar odosiela Packetou, k doručeniu tovaru kupujúcemu dochádza spravidla do 24 /dvadsaťštyri/ hodín odo dňa odoslania tovaru. Zásielky do 2 kg posielame Slovenskou poštou PRIORITNE, s doručením do druhého dňa odo dňa odoslania.

3.3.  Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. Každý dodací list musí obsahovať najmä riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a kupujúceho; druh (názov) dodaného tovaru; množstvo dodaného tovaru; celková cena dodaného tovaru; dátum dodania tovaru; odtlačok pečiatky a podpis predávajúceho a kupujúceho resp. osôb oprávnených konať za nich s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list podpisuje; príp. ostatné náležitosti. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba faktúru, táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list za predpokladu, že je to vo faktúre uvedené.

3.4.  Ak si kupujúci objedná rôzne druhy tovaru s rôznou dodacou lehotou, budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou (príklad – ak si kupujúci objedná tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 2, 4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní).

3.5.  Osobný odber tovaru je možný po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim v dohodnutom termíne na odbernom mieste adrese:  Umami, s r.o., Nešporova 2518/3 , 058 01 Poprad, Slovenská republika.

 1.      Kúpna cena a platobné podmienky.

4.1.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu stanovenú v elektronickom katalógu platnému v deň odsúhlasenia objednávky. „Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).“

 • Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar :

 1. pri dobierke platbou v hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu.
 2. bez dobierky  platbou vopred, a to iba na základe predchádzajúcej dohody a odsúhlasenej ceny, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v banke                   FIO banka a.s., č. účtu : 2300 819 383/8330,  IBAN: SK62 8330 000 0023 0081 9383
 3. pri osobnom doručení platbou v  hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu.

4.4.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte alebo kuriérovi.

 1.      Poplatky za dodanie tovaru.

5.1.   Ku kúpnej cene predávajúci pripočíta nasledovné poštovné podľa váhy, ceny, spôsobu a adresy dodania.

5.2.   Pri doručení doporučenej zásielky na dobierku sa účtuje poplatok za dobierkovú službu resp. za poštovný poukaz uhrádzaný na účet alebo adresu kupujúceho.

UpozornenieDo váhy jednotlivých produktov nie je pripočítaná váha za obalový materiál. Ten bude pripočítaný k celkovej váhe na konci nákupu vo výške +/- 10%.  Vždy sa počíta celková výsledná váha zabaleného balíka.

Pri chladenom tovare je po dohode potrebné počítať s poplatkom za doručenie termoboxu spätnou zásielkou cez PACKETU vo výške 3 eur pre SK a 4 eur pre ČR.

5.4.   Konečný cenník za prepravu  zásielky na DOBIERKU pri využití dostupných poštových a kuriérskych služieb je v tabuľke.

   Cena za prepravu dobierky    Hmotnosť  zásielky
SK ČR  kg
6 eur  8 eur do 5 kg
8 eur 10 eur  5-10 kg
9 eur x 10-20 kg
10 eur x 20-30 kg
11 eur x 30-40 kg

Pre Českú republiku je možné záasielku odoslať iba cez PACKETU s maximálnou váhou dobierky do 15 kg.

 1.      Záručné podmienky a reklamácia tovaru.

6.1.  Záručná doba je uvedená pre každý konkrétny tovar na stránke www.e-umami.sk alebo na obale výrobku.

6.2.  Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to buď e-mailom na adresu info@e-umami.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 905 903 910. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nebudú uznané.

6.3.  Ak kupujúci chce zakúpený tovar reklamovať, reklamáciu tovaru je nutné vopred oznámiť, a to buď e-mailom na adresu info@e-umami.sk  alebo telefonicky v pracovné dni na +421 905 903 910.

6.4.  Po doručení reklamácie, kupujúci dostane okamžite spätné potvrdenie o prijatí reklamácie na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v  reklamácií. Súčasťou potvrdenia o prijatí reklamácie bude výzva na zaslanie reklamovaného tovaru kupujúcim na vlastné náklady na adresu: Umami, s r.o.,  Nešporova 2518/3 058 01 Poprad, Slovenská republika. Reklamovaný tovar je nutné zaslať predávajúcemu ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nezasielať dobierkou. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol zaslaný spolu s tovarom, dokladu o prevzatí tovaru (dodací list) a kópiu dokladu o doručení vystavený doručovateľom.

6.5.  Po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu, kupujúci dostane potvrdenie o doručení reklamovaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v reklamácií.

6.6.  Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude kupujúcemu doručený reklamačný protokol.

6.7.  Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 1.      Ochrana osobných údajov.

7.1.  Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu (ďalej len „súhlas“).

 • Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť tretej osobe, ktorá bude pre neho vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností, najmä banky a doručovateľské služby.
 • Súhlas kupujúceho je platný po dobu, po ktorú je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o kupujúcom alebo po dobu, po ktorú je to potrebné.
 • Kupujúci berie na vedomie, že súhlas na spracovanie osobných údajov je zásadne neodvolateľný. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať len v prípade, ak predávajúci porušuje svoje povinnosti podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a toto porušenie nenapraví ani v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy.
 • Predávajúci je oprávnený používať získané osobné údaje na účely priameho alebo nepriameho marketingu.
 1. Záverečné ustanovenia.

8.1.   Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky musia byť však vždy uvedené na stránke predávajúceho v sekcii „Všeobecné obchodné podmienky“.
 • Všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Komory arbitrov so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava zriadeným spoločnosťou Komora arbitrov, s.r.o. so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 701 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43219/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu (www.rozhodcovskysud.com), a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Rozhodcovská zmluva sa stáva účinnou až dňom, kedy ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na rozhodcovskom súde.
 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@e-umami.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť  dňa  08.08.2022.
 • Sme plátcami DPH.
 • V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte na info@e-umami.sk
 • Tieto obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 31.12.2023 .

Kontakt